Bratstvo svätého škapuliara

Výsady karmelitánskeho škapuliara
 1. Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený.
 2. Ten, kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.
 3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, bude vyslobodený z očistca prvú sobotu po svojej smrti.
 4. Tí, ktorí patria do bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše, sväté prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty a pod.
Záväzky pre tých, ktorí patria do bratstva svätého škapuliara
 1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kňaza
 2. Zapísať sa do knihy Bratstva sv. škapuliara
 3. Vo dne v noci nosiť na sebe sv. škapuliar.
 4. Vykonať každý deň modlitbu určenú v deň prijatia do Bratstva ( napr. Pod Tvoju ochranu…)
 5. Nasledovať cnosti Najsvätejšej Matky a rozširovať jej úctu.
Praktické rady odporúčané členom bratstva svätého škapuliara
 1. Čistým životom sa stávať hodným materinskej lásky Kráľovnej Karmelu.
 2. Aspoň raz v mesiaci a najmä pri príležitosti sviatkov Matky Božej pristupovať k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.
 3. Príležitostne navštevovať kostol a modliť sa k Najsvätejšej
 4. V tretiu nedeľu mesiaca sa zúčastniť na škapuliarskej procesii v karmelitánskom kostole ( ak je to možné ) a rozširovať škapuliarsku
 5. V každom možnom čase konať dobrovoľné sebazapierania.
 6. Vzývať o ochranu Pannu Máriu strelnými modlitbami, ako napr. Kráľovná sv. škapuliara vezmi ma pod plášť svojej ochrany.
 7. Zaujímať sa o karmelitánsky rád: jeho históriu, vývoj, činnosť. Pomáhať mu modlitbou, almužnou, získavať mu priateľov ako aj dobré a sväté povolania.