Pastorácia

Rozpis sv. omší

Deň

DomanižaM.LedniceČ.Lehota
Pondelok

18:00

Utorok

18:00

Streda

18:00

Štvrtok

18:00
Piatok

18:00

Sobota

18:00

Nedeľa (7.6.)

8:30 seniori
11:00 ostatní veriaci

Ďalšie oznamy

1. O upratovanie farského kostola prosíme skupinu číslo 5. Upratovať sa bude v sobotu o 9 tej hodine. Úprimné Pán Boh odplať predchádzajúcej skupine i všetkým, ktorí sa starajú o to, aby bol kostol čistý a uprataný.

2. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkoch. Osobnú neúčasť treba nahradiť sledovaním sv. omše v médiách.

3. SPOVEDANIE PRED 1.PIATKOM
PON – Domaniža od 17:30
UTO – M.Lednice od 17:30, tiež chorí a bezvládni po sv. omši
STR – Domaniža od 17:30
ŠTV – od 9:00 chorí a bezvládni z K. Viesky, okolie ihriska
ŠTV – od 17:30 v Čelkovej Lehote, tiež chorí a bezvládni po sv. omši
PIA – od 9:00 chorí a bezvládni v smere od Pov. Bystrice a na Hornom konci

4. Na budúcu sobotu sa uskutoční dekanátna púť do Rajeckej Lesnej. Program začína o 17:00 modlitbou posv. ruženca a o 18:00 bude sv. omša s otcom biskupom.5. OZ Godislav sa aj tento rok uchádza o 2 percentá z Vašich už zaplatených daní, tlačivá sú k dispozícii v kostoloch, dajú sa stiahnuť z našej farskej stránky.

6. Po dohode s rodičmi plánujeme slávnosť 1. svätého prijímania v našej farnosti na 21. júna. Príprava bude prebiehať online formou, najbližšie online stretnutie bude v stredu 3.6. o 16:00. Prosíme rodičov o pomoc a spoluprácu pri zopakovaní a preskúšaní základných modlitieb a právd viery. (Otče náš, Verím v Boha, Zdravas Mária, Sláva Otcu, desatoro, sviatosti, spoveď ). Ak by to situácia dovolila, v poslednom týždni pred 1. sv. prijímaním by sme sa niekoľkokrát stretli i v kostole. I keď teraz máme ťažšie podmienky, veríme, že spoločne s deťmi prežijeme požehnaný čas prípravy i samotnej slávnosti 1. sv. prijímania.

7. Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti. Úctivo Vás prosíme o štedrosť nakoľko bola naša farnosť od marca takmer bez príjmov.