Sviatosti


Sviatosť krstu

 • uvádza nás do kresťanského života

 • nahlasovanie sviatosti krstu čím skôr po narodení

 • vysluhovanie v prvú nedeľu v mesiaci (po vzájomnej dohode)

 • náuka (po vzájomnej dohode)


Sviatosť birmovania

 • sviatosť kresťanskej dospelosti

 • býva podľa záujmu uchádzačov


Sviatosť Eucharistie

 • prameň a vrchol života Cirkvi

 • na prvé sv. prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka ZŠ

 • k sviatosti môžeme pristúpiť pri sv. omši po splnení obvyklých podmienok


Sviatosť pokánia a zmierenia

 • sviatosť, ktorá nás očisťuje od hriechov

 • spovedáva sa pred sv. omšou a pred prvým piatkom v mesiaci špeciálne podľa rozpisu (zverejnený v Pastorácia ❭ Rozpis sv. omší)

 • túto sviatosť môže prijať každý veriaci (okrem tých ktorým bráni vážna prekážka)


Sviatosť pomazania chorých

 • je to sviatosť na posilnenie duše i tela

 • sviatosť, ktorú môže prijať každý vážne chorý človek a každý kto má vek viac ako 60 rokov


Sviatosť posvätného stavu

 • je to sviatosť apoštolskej služby

 • je zameraná na spásu iných


Sviatosť manželstva

 • sviatosť, ktorá vytvára medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo

 • zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí

 • kto chce prijať sviatosť manželstva, nech sa včas informuje na  farskom úrade
 • Počas celej prípravy k sviatosti manželstva nie je najdôležitejšia výzdoba a vonkajšie okázalosti, ktorým mnohí snúbenci venujú najviac pozornosti – šaty, hudba, svadobná hostina,… . Najpodstatnejšou na príprave je prehlbovanie vzájomného vzťahu, ktorý má byť spečatený pred Božou tvárou, t. z. vzájomná každodenná modlitba snúbencov za seba navzájom, pravidelná sv. omša v nedele a sviatky a mesačná sv. spoveď. Ak každú nedeľu pristúpia snúbenci k sv. prijímaniu a obetujú ho za Božie požehnanie ich budúceho manželstva, je to ten najlepší znak dôveryhodnosti o zamýšľanom manželstve a súcosti pre nie hocaké, ale katolícke manželstvo.