Klub AA - Anonymní alkoholici

Kto sme?

AA je spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou. AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.

Stretnutia AA

Stretnutia AA bývajú každú druhú nedeľu (v nepárnom týždni) o 18:00 v Pastoračnom centre. 
Kontaktná osoba:
Marta 0904229574

Modlitba AA

Bože, daj mi vyrovnanosťaby som prijal to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.

Dvanásť krokov AA
 1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy sa stali neovládateľné.
 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.
 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako my chápeme.
 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
 8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.
 9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.
 10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.
 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.
Dvanásť tradícií AA
 1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva AA.
 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
 3. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.
 4. Každá skupina by mala byť samostatná okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA alebo AA ako celok.
 5. Každá skupina má len jeden hlavný cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.
 6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k žiadnemu podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho hlavného cieľa.
 7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
 8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.
 9. AA ako spoločenstvo by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.
 10. AA nezaujíma stanovisko k žiadnym záležitostiam mimo spoločenstva. Meno AA by sa nemalo nikdy zaťahovať do záležitostí mimo spoločenstva.
 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené skôr na príťažlivosti programu AA, a nie na propagácii. V rozhlase, televízii a tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.
 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a trvalo nám pripomína nadriadenosť princípov nad osobnosťami.