Spoločenstvo matiek

„Obráťte sa v modlitbe na Ježiša. Miluje vás. Všetkých vás miluje. 
Miluje vaše deti. Kedy uveríte, ako veľmi vás miluje?“

História

Modlitby matiek začali v roku 1995 v Anglicku, keď dve staré mamy pocítili potrebu modliť sa za svoje deti a vnúčatá. V modlitbe spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali deti do Jeho rúk. Postupne sa modlitby matiek rozšírili do viac ako 70 krajín celého sveta. Veľa modlitieb a prosieb bolo vypočutých a mnoho detí zachránených, uzdravených z rôznych chorôb a závislostí.

Na utvorenie modlitebnej skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Matky sa stretávajú raz do týždňa. V spoločenstve platí prísna zásada mlčanlivosti. Žiaden problém sa nevynáša na verejnosť. Matky si pomáhajú niesť svoje bremená a navzájom sa za seba modlia. Raz za štvrťrok prebieha celosvetové modlitebné trojdnie matiek, ktoré sa spoločne postia a modlia na rovnaký úmysel.

Vznik vo farnosti Domaniža

V našej farnosti vzniklo prvé spoločenstvo matiek, s láskavým súhlasom miestneho pána farára, v septembri v roku 2002, kedy sa začali v súkromí modliť tri matky. Postupne sa k nim pridali ďalšie. V súčasnosti sa v skupinke modlí 8 matiek. V kostole sa matky prvý raz verejne modlili 12. novembra 2002, a to modlitbu sv. ruženca Svetla. Odvtedy sa spoločenstvo matiek modlí každý utorok pred sv. omšou modlitbu ruženca na určitý úmysel. Na rovnaký úmysel prednesú matky i modlitbu v závere sv. omše. Po jej skončení sa matky stretajú v rodinách alebo na fare a modlia sa spoločné modlitby z knižiek pre matky. Počas existencie spoločenstva bolo už mnoho modlitieb vypočutých a matky môžu podať viacero svedectiev o uzdravení z choroby, či vyliečení zo závislostí, o pomoci Božej a o pôsobení Ducha Svätého v ich životoch a rodinách.

Pôsobenie vo farnosti Domaniža

Spoločenstvo matiek organizuje a zapája sa do prípravy rôznych náboženských podujatí v rámci farnosti – Púte ku Karmelskej P. Márii, krížové cesty, pobožnosť Prvej nedele, krížové cesty, spoločné adorácie, atď. Vo farnosti pôsobia ešte tri spoločenstvá. V Domaniži je to spoločenstvo, ktoré sa modlí v súkromí a ďalšie vznikli v Malých Ledniciach a v Čelkovej Lehote. Pridať a zapojiť do modlitieb sa môže kedykoľvek každá matka, ktorá chce svoje deti zveriť do Božích rúk a ochrániť ich pred nebezpečenstvom duše i tela.

Bližšie informácie na t.č. 0908522017

„Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová.“ /Ž 55,23/

Stretávanie spoločenstiev otcov a matiek

Od februára 2009 sa budú spoločenstvá modlitieb matiek a modlitieb otcov stretávať na spoločných modlitbách. Stretnutia a modlitby sa budú konať vždy posledný utorok v mesiaci po sv. omši vo farskom kostole v Domaniži. Srdečne pozývame aj všetky matky a otcov, ktorým záleží na osude svojich detí, no nemôžu sa zúčastniť modlitieb v spoločenstve každý týždeň.